Home   Calendar   Holidays   Israel   Hanukkah V

Hanukkah V in Israel

Name in other languages

NameLanguage
Hanukkah VEnglish
החנוכה יום 5Hebrew
Chanukka VGerman
هانوكا يوم 5Arabic
Hanukká VNorwegian

Alternative name

Chanukah V

Hanukkah V Observances

WeekdayDateYearNameHoliday Type
MonDec 62010Hanukkah VObservance, Hebrew
SunDec 252011Hanukkah VObservance, Hebrew
ThuDec 132012Hanukkah VObservance, Hebrew
MonDec 22013Hanukkah VObservance, Hebrew
SunDec 212014Hanukkah VObservance, Hebrew
FriDec 112015Hanukkah VObservance, Hebrew
ThuDec 292016Hanukkah VObservance, Hebrew
SunDec 172017Hanukkah VObservance, Hebrew
FriDec 72018Hanukkah VObservance, Hebrew
FriDec 272019Hanukkah VObservance, Hebrew
TueDec 152020Hanukkah VObservance, Hebrew

Quick Facts

Hanukkah V 2016

Thursday, December 29, 2016

Hanukkah V 2017

Sunday, December 17, 2017

Advertising

List of dates for other years

Other holidays in December 2016 in Israel

Fun Holiday on December 29, 2016

You might also like