Weather in India

Settings
AgartalaSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Mild. 77 °FGiridihSun 12:50 AM--NangalSun 12:50 AM--
AgraSun 12:50 AM--GondaSun 12:50 AM--NanparaSun 12:50 AM--
AhmedabadSun 12:50 AMThunderstorms. Partly cloudy. Warm. 77 °FGondalSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Mild. 76 °FNarsinghpurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °F
AhmednagarSun 12:50 AM--GondiaSun 12:50 AM--NashikSun 12:50 AM--
AizawlSun 12:50 AM--GopalganjSun 12:50 AM--NaugarhSun 12:50 AMHaze. Warm. 82 °F
AjmerSun 12:50 AM--GorakhpurSun 12:50 AMHaze. Warm. 82 °FNavi MumbaiSun 12:50 AMThunderstorms. Mostly cloudy. Warm. 81 °F
AkbarpurSun 12:50 AMHaze. Warm. 82 °FGoshainganjSun 12:50 AM--NavsariSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °F
AkbarpurSun 12:50 AM--Greater NoidaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °FNawadaSun 12:50 AMFog. Warm. 84 °F
AkolaSun 12:50 AM--Gudalur (Theni)Sun 12:50 AM--NawanshahrSun 12:50 AMClear. Warm. 88 °F
AlappuzhaSun 12:50 AMRain. Low clouds. Mild. 76 °FGulmargSun 12:50 AMThunderstorms. Overcast. Mild. 70 °FNayagarhSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °F
AligarhSun 12:50 AM--GumlaSun 12:50 AMOvercast. Mild. 76 °FNeemuchSun 12:50 AM--
AliporeSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FGunaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FNelloreSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 84 °F
AllahabadSun 12:50 AM--GunturSun 12:50 AMOvercast. Warm. 82 °FNew DelhiSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °F
AlwarSun 12:50 AM--GurdaspurSun 12:50 AMFog. Warm. 81 °FNew Okhla Industrial Development AuthoritySun 12:50 AMFog. Warm. 79 °F
AmalnerSun 12:50 AM--GurgaonSun 12:50 AMFog. Warm. 79 °FNorth LakhimpurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °F
AmravatiSun 12:50 AM--GuwahatiSun 12:50 AMThundershowers. Overcast. Warm. 80 °FNuapadaSun 12:50 AM--
AmritsarSun 12:50 AMFog. Warm. 81 °FGwaliorSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FOotacamundSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 74 °F
AmrohaSun 12:50 AM--GyanpurSun 12:50 AMHaze. Warm. 86 °FOraiSun 12:50 AM--
AnandSun 12:50 AMOvercast. Warm. 84 °FHajipurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °FOsmanabadSun 12:50 AMDrizzle. Overcast. Mild. 74 °F
AnantapurSun 12:50 AMOvercast. Warm. 78 °FHaldwaniSun 12:50 AMClear. Warm. 86 °FPadraunaSun 12:50 AMHaze. Warm. 82 °F
AnantnagSun 12:50 AMThunderstorms. Overcast. Mild. 70 °FHamirpurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 84 °FPainavuSun 12:50 AMRain. Low clouds. Mild. 76 °F
AngulSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °FHanumangarhSun 12:50 AMClear. Warm. 85 °FPalakkadSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 74 °F
ArariaSun 12:50 AM--HardaSun 12:50 AM--PaliSun 12:50 AM--
ArrahSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °FHardoiSun 12:50 AM--PamporeSun 12:50 AMThunderstorms. Overcast. Mild. 70 °F
AsansolSun 12:50 AM--HaridwarSun 12:50 AMHaze. Warm. 79 °FPanajiSun 12:50 AMOvercast. Warm. 78 °F
AshtaSun 12:50 AMOvercast. Mild. 76 °FHathrasSun 12:50 AM--PanchkulaSun 12:50 AMClear. Warm. 88 °F
AuraiyaSun 12:50 AM--HazaribaghSun 12:50 AMOvercast. Mild. 76 °FPanipatSun 12:50 AMFog. Warm. 79 °F
AurangabadSun 12:50 AMFog. Warm. 84 °FHingoliSun 12:50 AM--PannaSun 12:50 AMClear. Warm. 84 °F
AurangabadSun 12:50 AMOvercast. Warm. 78 °FHissarSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FPanskuraSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °F
AzamgarhSun 12:50 AMHaze. Warm. 82 °FHoshangabadSun 12:50 AMOvercast. Mild. 76 °FPanvelSun 12:50 AMThundershowers. Overcast. Warm. 80 °F
BadaunSun 12:50 AMClear. Warm. 86 °FHoshiarpurSun 12:50 AM--ParalakhemundiSun 12:50 AM--
BagpatSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °FHowrahSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FParbhaniSun 12:50 AM--
BaharampurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °FHubliSun 12:50 AMLow clouds. Mild. 72 °FPathanamthittaSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Mild. 76 °F
BahraichSun 12:50 AM--Hugli-ChinsurahSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FPathankotSun 12:50 AM--
BalaghatSun 12:50 AM--Hugli-ChuchuraSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FPatialaSun 12:50 AMClear. Warm. 88 °F
BalangirSun 12:50 AM--Hyderabad (India)Sun 12:50 AMOvercast. Warm. 77 °FPatnaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °F
BalasoreSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FImphalSun 12:50 AMFog. Mild. 75 °FPerambalurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °F
BalliaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °FIndoreSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 73 °FPhulbaniSun 12:50 AM--
BalrampurSun 12:50 AM--ItanagarSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FPilibhitSun 12:50 AMClear. Warm. 86 °F
BalurghatSun 12:50 AM--JabalpurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FPonnaniSun 12:50 AMOvercast. Warm. 79 °F
BandaSun 12:50 AM--JagatsinghpurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °FPorbandarSun 12:50 AM--
BangaloreSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 72 °FJagraonSun 12:50 AM--Port BlairSun 12:50 AMOvercast. Warm. 79 °F
BankaSun 12:50 AM--JaipurSun 12:50 AMFog. Warm. 79 °FPratapgarhSun 12:50 AM--
BankuraSun 12:50 AM--JaisalmerSun 12:50 AM--PuducherrySun 12:50 AMOvercast. Warm. 85 °F
BanswaraSun 12:50 AM--JalandharSun 12:50 AMFog. Warm. 81 °FPudukkottaiSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °F
BarabankiSun 12:50 AM--JalgaonSun 12:50 AM--PuneSun 12:50 AMOvercast. Mild. 75 °F
BaramatiSun 12:50 AMOvercast. Mild. 75 °FJalnaSun 12:50 AMOvercast. Warm. 78 °FPuriSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °F
BaramullaSun 12:50 AMThunderstorms. Overcast. Mild. 70 °FJaloreSun 12:50 AM--PurniaSun 12:50 AM--
BaranSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FJalpaiguriSun 12:50 AM--PuruliaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °F
BarasatSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FJammuSun 12:50 AM--QadianSun 12:50 AMFog. Warm. 81 °F
BardhamanSun 12:50 AMOvercast. Warm. 84 °FJamnagarSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Mild. 76 °FRaebareliSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 84 °F
BareillySun 12:50 AMClear. Warm. 86 °FJamshedpurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °FRaichurSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 76 °F
BaretaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FJamuiSun 12:50 AM--RaiganjSun 12:50 AM--
BargarhSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Warm. 78 °FJaunpurSun 12:50 AMHaze. Warm. 86 °FRaipurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 78 °F
BaripadaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FJehanabadSun 12:50 AMFog. Warm. 84 °FRaisinghnagarSun 12:50 AMClear. Hot. 90 °F
BarmerSun 12:50 AM--Jetpur NavagadhSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Mild. 76 °FRajahmundrySun 12:50 AMOvercast. Warm. 81 °F
BarnalaSun 12:50 AMClear. Warm. 88 °FJhabuaSun 12:50 AM--RajgarhSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 73 °F
BarpetaSun 12:50 AMThundershowers. Overcast. Warm. 80 °FJhalawarSun 12:50 AM--RajkotSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Mild. 76 °F
BarwaniSun 12:50 AM--JhansiSun 12:50 AM--RajsamandSun 12:50 AM--
BastiSun 12:50 AMHaze. Warm. 82 °FJharsugudaSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Warm. 78 °FRamanathapuramSun 12:50 AM--
BathindaSun 12:50 AM--JhunjhunuSun 12:50 AM--RampurSun 12:50 AMClear. Warm. 86 °F
BeedSun 12:50 AM--JodhpurSun 12:50 AM--RanchiSun 12:50 AMOvercast. Mild. 76 °F
BegusaraiSun 12:50 AM--JorhatSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FRatlamSun 12:50 AM--
BelgaumSun 12:50 AMLow clouds. Mild. 70 °FJunagadhSun 12:50 AMOvercast. Warm. 81 °FRatnagiriSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Warm. 78 °F
BerhampurSun 12:50 AM--KakinadaSun 12:50 AMOvercast. Warm. 81 °FRayagadaSun 12:50 AM--
BettiahSun 12:50 AM--KalpettaSun 12:50 AMOvercast. Warm. 79 °FRewaSun 12:50 AMClear. Warm. 84 °F
BetulSun 12:50 AM--KanchipuramSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °FRishraSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °F
BhabuaSun 12:50 AMHaze. Warm. 86 °FKannaujSun 12:50 AM--RobertsganjSun 12:50 AMHaze. Warm. 86 °F
BhadrachalamSun 12:50 AM--KãnpurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °FRoorkeeSun 12:50 AMHaze. Warm. 79 °F
BhadrakSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FKapurthalaSun 12:50 AMFog. Warm. 81 °FRourkelaSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Warm. 78 °F
BhagalpurSun 12:50 AM--KaraikudiSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °FRudrapurSun 12:50 AMClear. Warm. 86 °F
BhandaraSun 12:50 AMThundershowers. Overcast. Warm. 78 °FKarauliSun 12:50 AM--RupnagarSun 12:50 AMClear. Warm. 88 °F
BharatpurSun 12:50 AM--KarjatSun 12:50 AMThundershowers. Overcast. Warm. 80 °FSagarSun 12:50 AM--
BharuchSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FKarurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FSaharanpurSun 12:50 AMHaze. Warm. 79 °F
BhavnagarSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FKasaragodSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 78 °FSaharsaSun 12:50 AM--
BhawanipatnaSun 12:50 AM--KathuaSun 12:50 AM--SalemSun 12:50 AM--
BhilwaraSun 12:50 AM--KatiharSun 12:50 AM--SamastipurSun 12:50 AM--
BhindSun 12:50 AM--KatniSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FSambalpurSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Warm. 78 °F
BhingaSun 12:50 AM--KatraSun 12:50 AMClear. Warm. 82 °FSangliSun 12:50 AM--
BhopalSun 12:50 AMOvercast. Mild. 76 °FKattoorSun 12:50 AMRain. Low clouds. Mild. 76 °FSangrurSun 12:50 AMClear. Warm. 88 °F
BhubaneshwarSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °FKavarattiSun 12:50 AM--SasaramSun 12:50 AMFog. Warm. 84 °F
BhubaneswarSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °FKendraparaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °FSataraSun 12:50 AMOvercast. Mild. 75 °F
BhujSun 12:50 AMDrizzle. Overcast. Mild. 76 °FKendujharSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Warm. 78 °FSatnaSun 12:50 AMClear. Warm. 84 °F
BijapurSun 12:50 AMDrizzle. Overcast. Mild. 74 °FKhagariaSun 12:50 AM--Sawai MadhopurSun 12:50 AM--
BijnorSun 12:50 AM--KhalilabadSun 12:50 AMHaze. Warm. 82 °FSehoreSun 12:50 AMOvercast. Mild. 76 °F
BikanerSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 87 °FKhandwaSun 12:50 AM--SeoniSun 12:50 AM--
Bokaro Steel CitySun 12:50 AMOvercast. Mild. 76 °FKhannaSun 12:50 AMClear. Warm. 88 °FShahdolSun 12:50 AMThunderstorms. Overcast. Warm. 77 °F
BoudhSun 12:50 AM--KharagpurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FShahjahanpurSun 12:50 AMClear. Warm. 86 °F
BulandshahrSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °FKhargoneSun 12:50 AM--ShajapurSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 73 °F
BuldhanaSun 12:50 AM--KhordhaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °FSheikhpuraSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °F
BundiSun 12:50 AM--KishanganjSun 12:50 AM--SheoharSun 12:50 AM--
BurhanpurSun 12:50 AM--KishtwarSun 12:50 AM--SheopurSun 12:50 AM--
BuxarSun 12:50 AM--KochiSun 12:50 AMRain. Low clouds. Mild. 76 °FShillongSun 12:50 AMThundershowers. Overcast. Warm. 80 °F
ChalakudySun 12:50 AMRain. Low clouds. Mild. 76 °FKodaikanalSun 12:50 AM--ShimlaSun 12:50 AM--
ChandauliSun 12:50 AMHaze. Warm. 86 °FKohimaSun 12:50 AM--ShirdiSun 12:50 AMOvercast. Warm. 78 °F
ChandigarhSun 12:50 AM--KolhapurSun 12:50 AM--ShivpuriSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °F
ChandrapurSun 12:50 AM--KolkataSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 84 °FShopianSun 12:50 AMThunderstorms. Overcast. Mild. 70 °F
ChennaiSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 84 °FKollamSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Mild. 76 °FSibsagarSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °F
CherrapunjiSun 12:50 AMThunderstorms. Overcast. Warm. 78 °FKoraputSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Mild. 75 °FSidhiSun 12:50 AM--
ChhapraSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °FKotaSun 12:50 AM--Sihora RoadSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °F
ChhatarpurSun 12:50 AM--KottayamSun 12:50 AMRain. Low clouds. Mild. 76 °FSikarSun 12:50 AM--
ChhatrapurSun 12:50 AM--KozhikodeSun 12:50 AMOvercast. Warm. 79 °FSilcharSun 12:50 AMThunderstorms. Overcast. Warm. 78 °F
ChhindwaraSun 12:50 AM--KrishnagiriSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 72 °FSilvassaSun 12:50 AM--
ChitrakutaSun 12:50 AMClear. Warm. 84 °FKrishnanagarSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FSindriSun 12:50 AM--
ChittorgarhSun 12:50 AM--KultiSun 12:50 AM--SirohiSun 12:50 AM--
ChuruSun 12:50 AMFog. Warm. 79 °FKupwaraSun 12:50 AMThunderstorms. Overcast. Mild. 70 °FSirsaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °F
CoimbatoreSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 74 °FLakhimpurSun 12:50 AM--SitamarhiSun 12:50 AM--
Cooch BeharSun 12:50 AMOvercast. Warm. 83 °FLakhisaraiSun 12:50 AM--SitapurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 84 °F
CourtallamSun 12:50 AMRain. Partly cloudy. Mild. 75 °FLalitpurSun 12:50 AM--SivagangaSun 12:50 AM--
CuddaloreSun 12:50 AMOvercast. Warm. 85 °FLaturSun 12:50 AM--SiwanSun 12:50 AM--
CuttackSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °FLehSun 12:50 AM--SolapurSun 12:50 AMOvercast. Mild. 75 °F
DalkholaSun 12:50 AMLow clouds. Warm. 83 °FLohaghatSun 12:50 AM--SonepurSun 12:50 AM--
DaltonganjSun 12:50 AMHaze. Warm. 82 °FLucknowSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °FSoporeSun 12:50 AMThunderstorms. Overcast. Mild. 70 °F
DamanSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FLudhianaSun 12:50 AMClear. Warm. 88 °FSrinagarSun 12:50 AMThunderstorms. Overcast. Mild. 70 °F
DamohSun 12:50 AM--LunawadaSun 12:50 AM--SrisailamSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 76 °F
DarbhangaSun 12:50 AM--MadhepuraSun 12:50 AM--SultanpurSun 12:50 AM--
DarjeelingSun 12:50 AM--MadhubaniSun 12:50 AM--SundergarhSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Warm. 78 °F
DatiaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FMadikeriSun 12:50 AM--SupaulSun 12:50 AM--
DausaSun 12:50 AMFog. Warm. 79 °FMaduraiSun 12:50 AM--SuratSun 12:50 AM--
DavangereSun 12:50 AMLow clouds. Mild. 71 °FMahesanaSun 12:50 AMOvercast. Warm. 84 °FSuriSun 12:50 AM--
DebagarhSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Warm. 78 °FMahobaSun 12:50 AM--TadepalligudemSun 12:50 AMOvercast. Warm. 81 °F
DehradunSun 12:50 AMHaze. Warm. 79 °FMahrajganjSun 12:50 AMPartly sunny. Hot. 88 °FTamlukSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °F
DelhiSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °FMainpuriSun 12:50 AM--Tarn Taran SahibSun 12:50 AMFog. Warm. 81 °F
DeogharSun 12:50 AM--MaldaSun 12:50 AM--TehriSun 12:50 AMHaze. Warm. 79 °F
DeoriaSun 12:50 AMHaze. Warm. 82 °FMalkangiriSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Mild. 75 °FTenkasiSun 12:50 AMRain. Partly cloudy. Mild. 75 °F
DewasSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 73 °FMandi GobindgarhSun 12:50 AMClear. Warm. 88 °FThalasserySun 12:50 AMOvercast. Warm. 79 °F
DhamtariSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 78 °FMandlaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FThaneSun 12:50 AMThunderstorms. Mostly cloudy. Warm. 81 °F
DhanbadSun 12:50 AM--MandsaurSun 12:50 AM--ThanjavurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °F
DharSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 73 °FMangaloreSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 78 °FTheniSun 12:50 AM--
DharamshalaSun 12:50 AM--ManjhanpurSun 12:50 AM--ThiruvananthapuramSun 12:50 AMRain. Partly cloudy. Mild. 75 °F
DharmapuriSun 12:50 AM--MansaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FThiruvannaamalaiSun 12:50 AMOvercast. Warm. 85 °F
DhekiajuliSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FMaraimalai NagarSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 84 °FThodupuzhaSun 12:50 AMRain. Low clouds. Mild. 76 °F
DhenkanalSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 80 °FMargaoSun 12:50 AMOvercast. Warm. 78 °FThoothukudiSun 12:50 AM--
DholpurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FMathuraSun 12:50 AM--ThrissurSun 12:50 AMRain. Low clouds. Mild. 76 °F
DhuleSun 12:50 AM--MauSun 12:50 AMHaze. Warm. 86 °FTikamgarhSun 12:50 AM--
DibrugarhSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FMayiladuthuraiSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 85 °FTinsukiaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °F
DimapurSun 12:50 AM--MeerutSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °FTiruchirappalliSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °F
DindigulSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °FMidnaporeSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FTirumalaSun 12:50 AM--
DispurSun 12:50 AMThundershowers. Overcast. Warm. 80 °FMirzapurSun 12:50 AMHaze. Warm. 86 °FTirunelveliSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Mild. 76 °F
DomkalSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 84 °FMogaSun 12:50 AMFog. Warm. 81 °FTiruvallurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °F
DungarpurSun 12:50 AM--MohaliSun 12:50 AMClear. Warm. 88 °FTiruvarurSun 12:50 AM--
DurgapurSun 12:50 AMOvercast. Warm. 84 °FMoradabadSun 12:50 AMClear. Warm. 86 °FTonkSun 12:50 AMFog. Warm. 79 °F
DwarkaSun 12:50 AM--MorenaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FUdaipurSun 12:50 AM--
EluruSun 12:50 AMOvercast. Warm. 82 °FMotihariSun 12:50 AM--UdhampurSun 12:50 AMClear. Warm. 82 °F
ErodeSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 74 °FMount AbuSun 12:50 AM--UjjainSun 12:50 AMPassing clouds. Mild. 73 °F
EtahSun 12:50 AM--MuktsarSun 12:50 AM--UkhrulSun 12:50 AMFog. Mild. 75 °F
EtawahSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FMumbaiSun 12:50 AMThunderstorms. Mostly cloudy. Warm. 81 °FUnnaoSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °F
FaizabadSun 12:50 AM--MungerSun 12:50 AM--VadodaraSun 12:50 AM--
FaridabadSun 12:50 AMFog. Warm. 79 °FMuzaffarnagarSun 12:50 AM--VaranasiSun 12:50 AMHaze. Warm. 86 °F
FaridkotSun 12:50 AMClear. Warm. 86 °FMuzaffarpurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °FVasai-VirarSun 12:50 AMThunderstorms. Mostly cloudy. Warm. 81 °F
FatehgarhSun 12:50 AM--MysoreSun 12:50 AM--Vasco da GamaSun 12:50 AMOvercast. Warm. 78 °F
Fatehgarh SahibSun 12:50 AMClear. Warm. 88 °FNabarangpurSun 12:50 AMLight rain. Overcast. Mild. 75 °FVedaranyamSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 85 °F
FatehpurSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °FNadiadSun 12:50 AMThunderstorms. Partly cloudy. Warm. 77 °FVelloreSun 12:50 AM--
FazilkaSun 12:50 AMClear. Hot. 90 °FNagaonSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 81 °FVeravalSun 12:50 AMOvercast. Warm. 81 °F
FirozabadSun 12:50 AM--NagapattinamSun 12:50 AM--VidishaSun 12:50 AMOvercast. Mild. 76 °F
FirozpurSun 12:50 AMClear. Warm. 86 °FNagaurSun 12:50 AM--VijayawadaSun 12:50 AMOvercast. Warm. 82 °F
GadchiroliSun 12:50 AM--NagercoilSun 12:50 AMRain. Partly cloudy. Mild. 75 °FViluppuramSun 12:50 AMOvercast. Warm. 85 °F
GandhidhamSun 12:50 AMDrizzle. Overcast. Mild. 76 °FNãgpurSun 12:50 AMLight rain. Passing clouds. Warm. 77 °FVirudhunagarSun 12:50 AM--
GandhinagarSun 12:50 AMThunderstorms. Partly cloudy. Warm. 77 °FNainitalSun 12:50 AM--VisakhapatnamSun 12:50 AMDrizzle. Overcast. Warm. 81 °F
GanganagarSun 12:50 AM--NalandaSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 86 °FWarangalSun 12:50 AM--
GangtokSun 12:50 AMFog. Quite cool. 42 °FNalbariSun 12:50 AMThundershowers. Overcast. Warm. 80 °FWardhaSun 12:50 AMLight rain. Passing clouds. Warm. 77 °F
GayaSun 12:50 AMFog. Warm. 84 °FNamakkalSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 83 °FWashimSun 12:50 AM--
GhaziabadSun 12:50 AMPassing clouds. Warm. 82 °FNandedSun 12:50 AM--YavatmalSun 12:50 AM--
GhazipurSun 12:50 AMHaze. Warm. 86 °FNandurbarSun 12:50 AM--YercaudSun 12:50 AM--
Weather provided by CustomWeather, copyright 2014
Advertising