Flag for China

Eclipses in Turpan, Xinjiang, China (Turfan)